2557255625552554255325522551
กิจกรรม ปี 2553
1. คณะนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีศรีราชาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 17 ธันวาคม 2553
2. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 16 ธันวาคม 2553
3. ณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2553
4. คณะนักเรียนโรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 15 ธันวาคม 2553
5. คณะนักศึกษาโรงเรียนเทคโนโลยีสารสนเทศและบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2553
6. คณะนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2553
7. คณะนักเรียนโรงเรียนทักษิณาบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 ธันวาคม 2553
8. คณะนักศึกษาโรงเรียนดุสิตพณิชยการนนทบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 7 ธันวาคม 2553
9. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 2 ธันวาคม 2553
10. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 29 พ.ย. 2553
11. คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 26 พฤศจิกายน 2553
12. คณะนักเรียนโรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทราเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 25 พฤศจิกายน 2553
13. คณะนักเรียนโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 24 พฤศจิกายน 2553
14. คณะนักเรียนโรงเรียนโพลีเทคนิคพณิชยกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
15. คณะนักเรียนโรงเรียนเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
16. คณะนักเรียนโรงเรียนไผทอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
17. คณะนักเรียนโรงเรียนวัดสโมสรเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553
18. คณะนักเรียนโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
19. คณะนักเรียนโรงเรียนสยามบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
20. คณะนักเรียนโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
21. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
22. คณะนักเรียนโรงเรียนวราธิปบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
23. คณะนักเรียนโรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
24. คณะนักเรียนโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 19 พฤศจิกายน 2553
25. คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์จอห์นเทคโนโลยีเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
26. คณะนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
27. คณะนักเรียนโรงเรียนวัดหัวกระบือเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
28. คณะนักเรียนโรงเรียนวัดเทวสุนทรเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553
29. คณะนักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
30. คณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์เทเรซาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
31. คณะนักเรียนโรงเรียนศึกษาบัณฑิตเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
32. คณะนักเรียนโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์เข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 17 พฤศจิกายน 2553
33. คณะนักเรียนโรงเรียนสายปัญญารังสิตเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
34. คณะนักเรียนโรงเรียนวัดราชนัดดาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
35. คณะนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553
36. คณะนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
37. คณะนักเรียนโรงเรียนพณิชยการจำนงค์เข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2553
38. คณะนักเรียนโรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อยเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
39. คณะนักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
40. คณะนักเรียนโรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553
41. คณะนักเรียนโรงเรียนโรจนนิมิตรวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
42. คณะนักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
43. คณะนักเรียนโรงเรียนนวลวรรณศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
44. คณะนักเรียนโรงเรียนวิบูลย์บริหารธุรกิจรามอินทราเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
45. คณะนักเรียนโรงเรียนเทพประทานพรเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 11 พฤศจิกายน 2553
46. คณะนักเรียนโรงเรียนโรจนนิมิตรวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
47. คณะนักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
48. คณะนักเรียนโรงเรียนเทพประทานพรเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 10 พฤศจิกายน 2553
49. คณะนักเรียนโรงเรียนเปรมประชาวัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
50. คณะนักเรียนโรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยาสายไหมเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
51. คณะนักเรียนโรงเรียนเทพประทานพรเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2553
52. คณะนักเรียนโรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขนเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 8 พฤศจิกายน 2553
53. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2553
54. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
55. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 27 ตุลาคม 2553
56. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 20 ตุลาคม 2553
57. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 11 ตุลาคม 2553
58. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 ตุลาคม 2553
59. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 6 ตุลาคม 2553
60. คณะนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 24 กันยายน 2553
61. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 21 กันยายน 2553
62. คณะนักเรียนโรงเรียนพณิชยการบางบัวทองเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 21 กันยายน 2553
63. คณะนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 20 กันยายน 2553
64. คณะเจ้าหน้าที่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 13 กันยายน 2553
65. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 10 กันยายน 2553
66. คณะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสุดารักษ์บางเขนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 กันยายน 2553
67. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2553
68. คณะนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการบางนาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 25-31 สิงหาคม 2553
69. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 24 สิงหาคม 2553
70. คณะนักศึกษาโรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์ฯ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 23 สิงหาคม 2553
71. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2553
72. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 20 สิงหาคม 2553
73. คณะนักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 19 สิงหาคม 2553
74. คณะนักนักศึกษาโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 18 สิงหาคม 2553
75. คณะนักนักศึกษาวิทยาลัยสันตพลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 17 สิงหาคม 2553
76. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2553
77. คณะนักเรียนโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 สิงหาคม 2553
78. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 5 สิงหาคม 2553
79. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 4 สิงหาคม 2553
80. คณะนักเรียนโรงเรียนสมบุญวิทย์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 3 สิงหาคม 2553
81. คณะเจ้าหน้าที่ศาลแรงงานกลางเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 2 สิงหาคม 2553
82. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2553
83. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 2 สิงหาคม 2553
84. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้านครหลวงเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 28 กรกฎาคม 2553
85. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนพระนครพณิชยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
86. คณะพนักงานใหม่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 28 กรกฎาคม 2553
87. คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรีเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 21 และ 22 กรกฎาคม 2553
88. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนพณิชยการจำนงค์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2553
89. คณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 19 กรกฎาคม 2553
90. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 19 กรกฎาคม 2553
91. คณะพนักงานใหม่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 16 กรกฎาคม 2553
92. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนเมืองชลพณิชยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 12-15 กรกฎาคม 2553
93. คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 กรกฎาคม 2553
94. คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็นเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
95. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงงานยาสูบเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 กรกฏาคม 2553
96. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 2 กรกฏาคม 2553
97. คณะพนักงานใหม่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 7 กรกฎาคม 2553
98. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 30 มิถุนายน 2553
99. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนเทคนิควิมลบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2553
100. คณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคลของบริษัทต่างๆ ในเขตพื้นที่ 2 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 29 มิถุนายน 2553
101. คณะนักศึกษาจากโรงเรียนไทยวิจิตรศิลป์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 28 มิถุนายน 2553
102. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 25 มิถุนายน 2553
103. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 25 มิถุนายน 2553
104. ผู้บริหารบริษัทสยามนุวัตร เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย 18 มิถุนายน 2553
105. คณะพนักงานใหม่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 17 มิถุนายน 2553
106. คณะเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 31 พฤษภาคม 2553
107. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 11 พฤษภาคม 2553
108. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 27 เมษายน 2553
109. พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ มอบนิทรรศการ 100 ปีเศรษฐกิจไทย-เศรษฐกิจโลกให้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
110. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 27 เมษายน 2553
111. คณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลบ้านวาดฝันเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 22 เมษายน 2553
112. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 19 เมษายน 2553
113. คณะนักเรียนและผู้ปกครอบโรงเรียนอนุบาลเลิศนุวัฒน์เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 เมษายน 2553
114. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 7 เมษายน 2553
115. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยอิสลามยะลาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 31 มีนาคม 2553
116. คณะนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 25 มีนาคม 2553
117. คณะนักศึกษาฝึกงานธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 23 มีนาคม 2553
118. คณะนักเรียนจากศูนย์วิชาการ RAC LADPRAO เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 22 มีนาคม 2553
119. คณะผู้บริหารจาก PT Bank Central Asia TBK เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 22 มีนาคม 2553
120. คณะนักศึกษาจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 19 มีนาคม 2553
121. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 16 มีนาคม 2553
122. คณะพนักงานใหม่ธนาคาร ไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 9 มีนาคม 2553
123. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 4 มีนาคม 2553
124. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553
125. คณะนักเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553
126. คณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2553
127. คณะนักเรียนวิทยาลัยพณิชยการเชตุพน เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
128. คณะนิสิตคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553
129. คณะนักเรียนโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553
130. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
131. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 22 มกราคม 2553
132. คณะนักเรียนโรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 14 มกราคม 2553
133. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553
134. คณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 13 มกราคม 2553
135. คณะนักเรียนโรงเรียนไทยอโยธยาบริหารธุรกิจเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 12 มกราคม 2553
136. คณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้กำกับการ รุ่นที่ 68 เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 6 มกราคม 2553
137. คณะพนักงานใหม่ธนาคารไทยพาณิชย์ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย วันที่ 4 มกราคม 2553
กิจกรรม
คณะนักเรียนโรงเรียนสีตบุตรบำรุงเข้าร่วมกิจกรรมในนิทรรศการโลกสีเงิน วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553

  
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย