นิทรรศการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปี 2548
พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

พระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เจ้าฟ้าพระองค์แรกของโลกกับพระวิริยะเพื่อมวลมนุษยชาติ จนเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลก พระองค์ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์เล็กในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประสูติเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2500

พระราชประวัติทางการศึกษา ทรงเริ่มการศึกษาชั้นอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดาจนสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกวิทยาศาสตร์ แล้วทรงเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จนสำเร็จการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) เกียรตินิยมอันดับ 1 ในปี พ.ศ. 2522 และในปี พ.ศ. 2528 ทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาดุษฎีบัณฑิต (อินทรีย์เคมี) จากมหาวิทยาลัยมหิดล

พระเกียรติประวัติดีเด่นผลงานที่ทรงได้รับรางวัล ผลงานล่าสุดที่พระองค์ทรงได้รับการตัดสินจากสมาคมวิชาการนานาชาติของสหรัฐอเมริกาในฐานะนักวิทยาศาสตร์ผู้มีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาเคมีก่อมะเร็งและพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมจาก EMS- Hollaender International Fellow Award หรือ EMS (Environmental Mutagen Society) ทรงได้รับเหรียญทองไอน์สไตน์จาก UNESCO เป็นคนที่สามของโลก

  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  ... >
ย้อนกลับ
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย