แนะนำพิพิธภัณฑ์ วิวัฒนาการเงินตรา วิวัฒนาการการธนาคาร ต้นแบบธนาคารไทย ไทยพาณิชย์กับการก้าวสู่ยุคปัจจุบัน
บทนำ
ยุึคบุคคลัภย์
ยุคบริษัทแบงก์สยามกัมมาจลทุนจำกัด
ยุคธนาคารไทยพาณิชย์
ประวัติธนาคารไทยพาณิชย์ ช่วง 50-100 ปี
ธนาคารไทยพาณิชย์กับการพัฒนาการธนาคารพาณิชย์ไทย
ธนาคารออมสิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

หลังจากเปลี่ยนชื่อเป็น “ธนาคารไทยพาณิชย์” ได้เพียง 2 ปี สงครามมหาเอเชียบูรพาก็เกิดขึ้น โดยกองทัพญี่ปุ่น ได้ยาตราเข้าสู่ประเทศไทย ในคืนวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2484 เพื่อขอเดินทัพ ผ่านไปยังแหลมมลายู และประเทศพม่า รัฐบาลไทยจำต้องให้ความร่วมมือ

และในที่สุด ได้ประกาศสงครามกับสัมพันธมิตร ในเดือนมกราคม พ.ศ. 2485 ด้วยสภาพการณ์ที่กล่าว การค้าต่างประเทศของไทย จึงทำได้กับเฉพาะประเทศญี่ปุ่น และดินแดนในอาณัติของประเทศญี่ปุ่น เท่านั้น

ผลของการสงคราม นอกจากจะทำให้ ธุรกิจต่าง ๆ มีความเสี่ยงสูงขึ้น ธุรกิจนานาชนิด ต้องหยุดชะงักลง โดยไม่ทราบว่า จะได้เริ่มดำเนินธุรกิจอีกเมื่อใด อันเป็นสภาพที่ไม่เอื้ออำนวย แก่ธุรกิจธนาคารพาณิชย์แต่อย่างใดนั้น

สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งมีผู้จัดการ เป็นชาวอเมริกัน ซึ่งกลายเป็นชาติศัตรูไปแล้ว ชั่วข้ามคืน ตำแหน่งจึงต้องว่างลง โดยทันที เพื่อมิให้เกิดความเสียหาย ธนาคารได้แต่งตั้งให้ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงานธนาคารชาติไทย นายเล้ง ศรีสมวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการแทน

การดำเนินธุรกิจของธนาคารในระยะนี้ จึงเป็นไปด้วยความระมัดระวัง และพยายาม สร้างรากฐานของธนาคาร ให้มั่นคงเป็นสำคัญ แต่แม้เช่นนั้น ธนาคารก็ยังสามารถ ขยายสาขาออกไปยังภูมิภาคได้อีก 1 แห่ง ที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีธุรกิจเกี่ยวกับ สินค้าพืชไร่ จำนวนมาก ทั้งเป็นที่ต้องการ ในฐานะสินค้าสำคัญ ใน พ.ศ. 2485

จนต่อมาใน พ.ศ. 2487 เมื่อนายเล้ง ศรีสมวงศ์ ได้รับพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงการคลัง ธนาคารจึงได้แต่งตั้งให้ นายอาภรณ์ กฤษณามระ เป็นผู้จัดการคนต่อมา และหลังจากนี้ ธนาคารก็แต่งตั้งชาวไทย ที่มีความสามารถ มาดำรงตำแหน่งนี้ตลอดมา

นอกจากนี้ผลของสงครามครั้งนี้ ยังทำให้สาขาธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศ ที่เป็นคู่สงครามของประเทศญี่ปุ่น ต้องปิดกิจการลง การที่บริการของธนาคารพาณิชย์ เกิดขาดหายไปอย่างกะทันหัน ทำให้เกิดช่องว่างขึ้น จึงมีการตั้ง ธนาคารของชาวไทยขึ้น ดำเนินงานแทนหลายธนาคาร ได้แก่

 • ธนาคารมณฑล จำกัด (พ.ศ. 2485)
 • ธนาคารกรุงเทพฯ พาณิชย์การ จำกัด (พ.ศ. 2487)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (พ.ศ. 2487)
 • ธนาคารแห่งกรุงศรีอยุธยา จำกัด (พ.ศ. 2488)
 • และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (พ.ศ. 2488)
 • แม้ว่าธนาคารเหล่านี้ จะได้รับพนักงานของธนาคารที่ปิดลง เนื่องจากสงคราม เข้าไปเป็นพนักงานของธนาคารแห่งใหม่ก็ตาม แต่ธนาคารเหล่านั้น ก็ยังขาดประสบการณ์อีกมาก และมีความเสี่ยง ในการให้สินเชื่อทางการค้าสูงมาก เนื่องจากเป็นระยะเวลาแห่งสงคราม

  ดังนั้น ธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเป็นธนาคารที่มีความรู้ ตลอดจนประสบการณ์ ด้านการค้าระหว่างประเทศ มาแต่เริ่มตั้งธนาคารขึ้นใน พ.ศ. 2449 เป็นต้นมา จึงได้เข้ารับภาระ อำนวยความสะดวก ทั้งในด้านที่เป็นแหล่งเงินทุน และการเป็นตัวกลาง ด้านการเงินระหว่างประเทศ ให้กับพ่อค้า จนตลอดระยะเวลาของสงครามโลก ครั้งที่ 2


  << ย้อนกลับ    |    หน้าถัดไป >>
  © สงวนลิขสิทธิ์ 2553 พิพิธภัณฑ์ธนาคารไทย